Általános Szerződési Feltételek

Az Üzemeltető személye

A neve: e-Telehealth Solutions Hungary Zrt.

A székhelye: Budapest, 1141 Szugló utca 82.

Elektronikus levelezési címe: info@telenetdoctor.com

Cégjegyzékszáma: 01-10-049270

Adószáma: 25909092-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság

Telefonszámai: +36302121720, +421903712152

Adatvédelmi nyilvántartási száma: a regisztráció folyamatban van

 

I. Általános rendelkezések

I/1. Fogalom meghatározások

Regisztrált felhasználó: egészségügyi szakember (orvos), aki a weboldalon az általa megadott adataival regisztrál. A regisztrációt követően a gondozásában lévő betegek (felhasználó) adatait,és különleges adatait rögzíti a programban, illetve folyamatosan nyomon követi a változásokat.

Felhasználó: az a beteg, akinek az adatait a regisztrált felhasználó (orvos) a programban rögzíti. Az adatok rögzítése után a felhasználó automatikusan e-mailt kap az adatainak rögzítéséről, és a program, weboldal használatának leírásáról.

Látogató: az a természetes vagy jogi személyaki csupán felkeresi az oldalt, azonban az előző két kategóriába nem tartozik.

Adat: a regisztrált felhasználóra és a felhasználóra vonatkozó személyes és egészségügyi adat.

Egészségügyi szolgáltatás: Vitális paraméterek távfelügyelete, adatok tárolása és továbbítása

Megrendelés: a szolgáltatás megrendelése

I/2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 

 

I/3.  Az Üzemeltető fenntartja magának azon jogát, hogy az oldalon lévő egyes elérhetőségeket, a weboldalon lévő bizonyos szolgáltatásokat csak regisztrált felhasználók részére teszi elérhetővé

.. A felhasználó a regisztrációval a jelen weboldal ÁSZF-jét és adatkezelési szabályzatát a regisztrációval elfogadja.

 

I/4. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki.

 

A Szabályzat Üzemeltető általi egyoldalú módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető esetleges későbbi bármely módosításai annak közzétételével hatályosnak minősülnek. Az Üzemeltető bármely módosításáról nem köteles külön tájékoztatást adni.,

Üzemeltető vállalja, hogy kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról.

I/5. Az Üzemeltető tevékenysége, a weboldal célja

Üzemeltető egészségügyi szolgáltatást végez, annak körében a rendszerhez kapcsolódó természetes személyek általuk önkéntes, hozzájárulásuk alapján az egészségügyi adataik elemzését, tárolását, annak értékelését. Az üzemeltető ezen tevékenységét Magyarország területén végzi.

Az egészségügyi szolgáltatás keretein belül az üzemeltető a következő tevékenységeket végzi: A felhasználó orvos által beállított vitális paraméterek mérése és az adatok továbbítása

Jelen Weboldal célja ezen egészségügyi szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szoftver bemutatása. Ennek körében a weboldal megismerésével egyúttal tájékoztatás adása a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről, az egészségügyi adatok elemzésével, az adott természetes személyekhez kapcsolódó esetleges egészségügyi kockázatok elemzésének, megelőzésének lehetőségéről., A regisztrált egészségügyi dolgozók vonatkozásában az általuk rögzített természetes személyekhez kapcsolódó adatokkal összefüggésben személyre szóló tájékoztatás, adataik tárolása, adataik kezelése, elemzése, orvosi, gyógyító, megelőző tevékenységgel összefüggésben lévő felhasználásra. A regisztrált egészségügyi dolgozók, és az általuk, természetes személyekkel összefüggésben rögzített adatok kezeléséhez az érintettek írásban hozzájárulnak, és egyben engedélyezik az Üzemeltető számára, hogy az adataikat tárolja, kezelje, elemezze, illetve a vonatkozó jogszabályok keretein belül felhasználja.

 

 

 

 

I/6. Irányadó jog

Az Üzemeltető a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben szolgáltató egészségügyi adatokkal kapcsolatos, illetőleg a weboldal működtetésével járó bármely tevékenysége – ide értve a reklámozási és értékesítési tevékenységet is – a Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó. Arra az esetre, ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Üzemeltető kiköti a magyar jog alkalmazását.

Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Üzemeltető kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

 

II. Szellemi tulajdonjogok

Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során harmadik felé közvetített valamennyi – a regisztrált felhasználó rendelkezésre bocsátott – anyaggal (ide értve a Szoftvert (az ebben foglalt applikációt, a hozzá tartozó szerveroldali szoftvert, a kapcsolódó leírásokat stb.) kapcsolatos, ismert felhasználási jogosultságok (ide értve a többek között a többszörözést, terjesztést, átdolgozást, online megjelenítést, nyilvánossághoz közvetítés minden formáját, valamint a nyilvános előadást) területileg korlátlan, a teljes oltalmi időre vonatkozóan, harmadik személyre átruházható módon az Üzemeltetőt illetik meg, aki e jog vagyoni jogosultja.

 

III. Árak

Az egészségügyi szolgáltatások árát a Megrendelésben kell rögzíteni, és amennyiben a Társaság írásban nem rendelkezik másként, az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, de tartalmaznak minden egyéb díjat.

 

IV. Fizetés

IV/1. Az Üzemeltető az egészségügyi szolgáltatások nyújtására az érintettekkel külön szerződik. Az egyedi szerződésben kerül meghatározásra a pontos ár, továbbá a fizetési feltételek.

IV/2. Amennyiben a Megrendelés szerinti valamely összeg az esedékesség időpontjában nem kerül kifizetésre, úgy – tekintet nélkül a két félnek egyéb jogaira – az összeget kamat terheli az esedékesség időpontjától annak teljes megfizetéséig, bírósági ítélet meghozatalát megelőzően és azután is.

 

 

 

V. Megszüntetés

Az Üzemeltető az egészségügyi szolgáltatások nyújtását jogosult felfüggeszteni, illetőleg a felülethez történő hozzáférést korlátozni, amennyiben a fizetésre kötelezett regisztrált felhasználó vagy felhasználó a fizetési kötelezettségével 8 napos késedelembe esik, és azt az Üzemeltető felszólítását követően sem teljesíti.

Az Üzemeltető jogosult az egészségügyi szolgáltatások nyújtását, illetőleg a felülethez történő hozzáférést megszüntetni, amennyiben a fizetésre kötelezett regisztrált felhasználó vagy felhasználó a fizetési kötelezettségével 15 napos késedelembe esik, és azt az Üzemeltető felszólítását követően sem teljesíti.

 

 

 

 

VI. Regisztráció egészségügyi dolgozók számára

 

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.

A regisztráció lehetséges az alábbi módokon:

-    az adott weboldal által biztosított elektronikus úton,

-    írásban Regisztrációs adatlap kitöltésével, amelyet az info@telenetdoctor.com  címre kérünk elküldeni

A weboldal felhasználói felületén lévő eljárás esetén, eljárás során felhasználónak meg kell adnia a bejelentkezési adatait és jelszavát. Ezt követően a későbbiekben a Weboldalra való belépés a regisztrációval érintett területekre ezen oldalon használt adatokkal történik.

A felhasználók regisztrálhatnak a regisztrációs adatlap kitöltésével. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat az Üzemeltető kezeli. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az ÁSZF-t és az adatkezelési szabályzatot.

 

 

 

 

 

VII. A felhasználókra irányadó szabályok

 

VII/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

-    Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

-    Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

-    Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

-    Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

-    Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy írásban hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

 

VII/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogszerű érdekét bizonyítja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Üzemeltető felelősségének kizárása

 

VIII/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

 

VIII/2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalt az Üzemeltető saját termékeinek és szolgáltatásainak bemutatására használja fel. Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz az információk pontossága és teljessége érdekében, de nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk mindenkor megfelelnek az Üzemeltető által ténylegesen kínált termékeknek és szolgáltatásoknak.

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. A Weboldalon közzétett információk csak a felhasználók tájékoztatását szolgálják, azok semmilyen módon nem tekinthetők az Üzemeltető szerződéses nyilatkozatainak, hivatalos tájékoztatóknak, használati utasításoknak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk eltérnek ugyanezen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, más forgalmazók által közzétett információktól.

A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a termékek és szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

 

XI. Jogérvényesítés

 

IX/1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

 

 

IX/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

-    Panaszával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;

-    Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

-    Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;

-    Bírósági úton érvényesítheti igényét.